Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. NZ.273.19.2014.AMA

Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 przy ul. Ćwikłowej 1 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.19.2014.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.23.30.00-9, 45.23.31.21-3, 45.34.20.00-6, 45.11.27.10-5

 

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia: 16.05.2014 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 2:

PPHU CHEC 41-700 Ruda Śląska ul. Zabrzańska 51

 

Cena oferty: 139.023,41 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 2 PPHU CHEC 41-700 Ruda Śląska ul. Zabrzańska 51 

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

 

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX 

Sp. z o.o.30-720 Kraków ul. Saska 25

Otrzymana punktacja: 99,90 pkt

 

Oferta nr 3 Zakład Projektowo Usługowy RADIX Sp. z o.o. 31-574 Kraków ul. Ciepłownicza 15

Otrzymana punktacja: 94,96 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez PPHU CHEC 41-700 Ruda Śląska ul. Zabrzańska 51 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.