Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.161.2015.AMA

Modernizacja boiska przy MDK im. Janusza Korczaka w Krakowie, os. Kalinowe ETAP II Numer sprawy: NZ.273.161.2015.AMA.

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.23.61.19-7, 45.23.61.10-4

 

Termin realizacji: do dnia 30.09.2015 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia 2%

 

Wybrano ofertę  3:

Zakład Remontowo-Budowlany JURA 32-340 Wolbrom, ul. 1-go Maja 83

Cena oferty: 331.509,18 złotych brutto

okres gwarancji  na wykonane roboty 60  m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 złożona przez: Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa TRAN-ZIEM Jerzy Satoła 32-741 Tarnawa, Zbydniów 152

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25

– otrzymała 85,62 pkt.

Kryterium 1: 83,62 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 3  złożona przez:

Zakład Remontowo-Budowlany JURA 32-340 Wolbrom, ul. 1-go Maja 83

– otrzymała 100,00 pkt.

Kryterium 1: 98,00 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta nr 4  złożona przez:

P.P.H.U. TRANS-ART  33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33

– otrzymała 76,19 pkt.

Kryterium 1: 74,19 pkt

Kryterium 2: 2 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany JURA 32-340 Wolbrom, ul. 1-go Maja 83 a spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.