Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. NZ.273.160.2013.RZA

Zakup i montaż lamp hybrydowych przy Szkole podstawowej Nr 53 – ul. Skośna 8 w Krakowie w ramach odnawialnych źródeł energii na obiektach sportowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.31.61.00-6

 

Termin realizacji: do dnia 02.12.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  1: WICHARY TECHNIC Spółka z o.o.

                               43-300 Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 105

                               cena: 312.912,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: WICHARY TECHNIC Spółka z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 105

               Otrzymana punktacja 100 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez WICHARY TECHNIC Spółka z o.o. spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.