Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. NZ.273.13.2013.AMA

Wynajem powierzchni reklamowej na bilbordach, na potrzeby promocji Cracovia Maraton 2013. Znak sprawy: NZ.273.13.2013.AMA.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Wynajem powierzchni reklamowej na bilbordach, na potrzeby promocji Cracovia Maraton 2013. Znak sprawy: NZ.273.13.2013.AMA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.34.10.00-6

Termin realizacji: do dnia 28.02.2013 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2              

 

Ströer Media Sp. z o.o. Sp. komandytowa 00-762 Warszawa ul. Belwederska 6a

 

Cena wybranej oferty:                       87.300,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr 2: Ströer Media Sp. z o.o. Sp. komandytowa

00-762 Warszawa ul. Belwederska 6a

87,60 pkt otrzymała oferta nr 1: AMS S.A. 00-732 Warszawa ul. Czerska 8/10

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.