Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.121.RZA

Wykonanie robót budowlanych przy Szkole Podstawowej Nr 88 - os. Szklane Domy 2 w Krakowie - etap II: Część 1: Budowa ogrodzenia, piłkochwytów, oświetlenia, trybun i CTTV wraz z zielenią, chodnikami i placem poza obrębem boiska; Część 2: Adaptacja pomieszczeń przyziemia na szatnie wraz z instalacjami elektrycznymi. Znak sprawy: NZ.273.121.2012.RZA.

 

NZ.273.121.2012.AMA                                                                      Kraków, dnia 09.08.2012 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie robót budowlanych przy Szkole Podstawowej Nr 88 - os. Szklane Domy 2 w Krakowie - etap II: Część 1: Budowa ogrodzenia, piłkochwytów, oświetlenia, trybun i CTTV wraz z zielenią, chodnikami i placem poza obrębem boiska; Część 2: Adaptacja pomieszczeń przyziemia na szatnie wraz z instalacjami elektrycznymi. Znak sprawy: NZ.273.121.2012.RZA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1

Termin realizacji: część 1: do dnia 30.11.2012 roku;

                             część 2: do dnia 30.11.2012 roku.

 

 

Liczba otrzymanych ofert 3, w tym: na część 1: 2 oferty częściowe a na część 2: 3 oferty częściowe, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Na realizację Części 1 wybrano ofertę nr 2:                       

KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Cena wybranej oferty:  466.905,37 zł. brutto

 

Na realizację Części 2 wybrano ofertę nr 1:                       

REMSET Sp. z o.o., 31-875 Kraków os. Dywizjonu 303 56c/17

Cena wybranej oferty:  181.117,47 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożone przez w/w Wykonawców oferty spełniają wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i są najkorzystniejszymi (najtańszymi) ofertami złożonymi w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

CZĘŚĆ 1:

100,00 pkt otrzymała oferta nr 2: KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

  97,51 pkt otrzymała oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o., 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 21

CZĘŚĆ 2:

100,00 pkt otrzymała oferta nr 1: REMSET Sp. z o.o., 31-875 Kraków os. Dywizjonu 303 56c/17

  86,27 pkt otrzymała oferta nr 2 KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

  85,03 pkt otrzymała oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o., 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 21

 

Umowy na w/w zadania zostaną zawarte w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.