Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ.273.70.2016.AMA

Wykonanie brandingu Krakowskich Spotkań Biegowych 2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.34.12.00-8, 79.34.22.00-5

 

Termin realizacji: od dnia 09.05.2016r. do dnia 17.05.2016r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 90 pkt.
  2. nieodpłatne wykonanie raportu fotograficznego obejmującego wykonany branding i przekazanie dokumentacji fotograficznej w terminie do 14 dni od zakończenia  imprezy.– 10 pkt

 

Wybrano ofertę  1:

EMPRESSA Sp. z o.o. 31-311 Kraków ul. Murarska 1

 

Cena oferty: 75.645,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 EMPRESSA Sp. z o.o. 31-311 Kraków ul. Murarska 1

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

Kryterium 1: 90 pkt

Kryterium 2: 10 pkt

Oferta nr 2 Piotr Pabian TRUE SPORT 30-010 Kraków ul. Władysława Łokietka 4/8 - oferta odrzucona.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez EMPRESSA Sp. z o.o. 31-311 Kraków ul. Murarska 1 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.