Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ.273.67.2016.AMA.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Roczna konserwacja oraz utrzymanie boisk sportowych typu ORLIK w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 77.32.00.00-9

 

Termin realizacji: Etap  I do dnia 15.05.2016 roku

   Etap II do dnia 31.10.2016 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 3  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 95 pkt.

dodatkowy zapas granulatu SBR w ilości 3 ton– 5 pkt

 

Wybrano ofertę  1:

Firma Handlowo-Budowlana WAKBUD Wacław Ciochoń

33-150 Wola Rzędzińska 104

Cena oferty: 57.000,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 Firma Handlowo-Budowlana WAKBUD Wacław Ciochoń 33-150 Wola Rzędzińska 104

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

Kryterium 1: 95 pkt

Kryterium 2: 5 pkt

Oferta nr 2 KACPEROS Konserwacja Sztucznej Trawy Kacper Prościak 73-130 Dobrzany ul. Pogodna 3- oferta odrzucona.

Oferta nr 3  Garden Partner  Łukasz Kawski 87-214 Płużca Czaple 52

Otrzymana punktacja: 68,72 pkt

Kryterium 1: 63,73 pkt

Kryterium 2: 5 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona Firma Handlowo-Budowlana WAKBUD Wacław Ciochoń 33-150 Wola Rzędzińska 104 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, najtańszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.