Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ.273.66.2016.RZA

Montaż i demontaż namiotów dla potrzeb 15. PZU Cracovia Maratonu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 39.52.25.30-1; 79.95.20.00-2

Termin realizacji: montaż: 9-14 maja 2016 roku, demontaż: 15-17 maja 2016 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%

Kryterium 2: montaż i demontaż wszystkich namiotów jednobarwnych i w jednym kolorze 2%

 

Wybrano ofertę 1: ESTRADA RYBNICKA Sp. z o.o., 44-251 Rybnik, ul. Wolna 242

                               cena: 109.470,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Oferta 1: ESTRADA RYBNICKA Sp. z o.o., 44-251 Rybnik, ul. Wolna 242

                Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym: Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 2: Oferta 2: CONCEPT MUSIC ART. Sp. z o.o., 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 26           

                Otrzymana punktacja - łącznie 63,11 pkt, w tym: Kryterium 1: 61,11 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.