Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ.273.65.2016.AMA

Przeprowadzenie kampanii reklamowych i usług reklamowych w związku z promocją imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.34.00.00-9, 22.46.20.00-6, 79.34.14.00-0

 

Termin realizacji do dnia 15.11.2016 roku zgodnie z harmonogramem..

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Cena    95 pkt.

Wyposażenie dodatkowe - obciążniki do wszystkich przestrzennych konstrukcji stojących w kształcie graniastosłupa trójkątnego o trzech ścianach 5pkt.

 

Wybrano ofertę nr 1:

City Sp. z o.o. sp. komandytowa 30-443 Kraków ul. Jugowicka 6A

Cena ofertowa brutto:           356.995,02 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

100 pkt otrzymała oferta nr 1 złożona przez:

City Sp. z o.o. sp. komandytowa 30-443 Kraków ul. Jugowicka 6A

 

Cena 95 pkt.

Wyposażenie dodatkowe - obciążniki do wszystkich przestrzennych konstrukcji stojących w kształcie graniastosłupa trójkątnego o trzech ścianach 5 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez: City Sp. z o.o. sp. komandytowa 30-443 Kraków ul. Jugowicka 6A

spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.