Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ.273.64.2016.RZA

Budowa trybun na stadionie żużlowym KS WANDA w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj – etap I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.00-0; 45.21.22.20-4; 71.22.00.00-6; 45.21.22.00-8

Termin realizacji: do dnia 30.09.2016 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%;

Kryterium 2: okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia 2%.

 

Wybrano ofertę 2:  EST INSTALACJE Dawid Marszałek, 31-408 Kraków, ul. Boboli 5

                                cena: 319.998,03 złotych brutto

                                gwarancja: 36 miesięcy

 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ      i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:  Firma Usługowo-Handlowa, SŁAWPOL Sławomir Baran

                 30-698 Kraków, ul. Merkuriusza Polskiego 2

                 Otrzymana punktacja - łącznie 97,44 pkt, w tym: Kryterium 1: 96,44 pkt, Kryterium 2: 1 pkt

 

Oferta 2:  EST INSTALACJE Dawid Marszałek, 31-408 Kraków, ul. Boboli 5

                 Otrzymana punktacja - łącznie 98,00 pkt, w tym: Kryterium 1: 98,00 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.