Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ.273.60.2016.AMA.

Obsługa techniczna Krakowskich Spotkań Biegowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7

 

Termin realizacji: od dnia 09.05.2016 do dnia 19.05.2016 roku – zgodnie z zakresem rzeczowym.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryterium 1: Cena brutto                          90%

Kryterium 2: Nieodpłatne wykonanie raportu fotograficznego obejmującego branding każdego wydarzenia, miejsca (związanego z przedmiotowym zamówieniem) i przekazanie dokumentacji fotograficznej w terminie do 14 dni od zakończenia  imprezy            10%

 

Wybrano ofertę  1:

CREATIVE GROUP 303 Marcin Cupał 32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53

Cena ofertowa: 150.376,72 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr 1 CREATIVE GROUP 303 Marcin Cupał 32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53

Cena 90,00 pkt

Nieodpłatne wykonanie raportu fotograficznego obejmującego branding każdego wydarzenia, miejsca (związanego z przedmiotowym zamówieniem) i przekazanie dokumentacji fotograficznej w terminie do 14 dni od zakończenia  imprezy              10 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez: CREATIVE GROUP 303 Marcin Cupał 32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53

spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.