Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ.273.52.2016.AMA

Wykonanie usługi wymiany darni na Stadionie Miejskim im. H. Reymana przy ul. Reymonta 20 w Krakowie oraz wykonanie poletka o pow. 230 m2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 77.31.41.00-5, 03.44.10.00-3.

 

Termin realizacji: do dnia 08.06.2016 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryterium 1: Cena brutto                          90%

Kryterium 2: Okres gwarancji        10%

 

Wybrano ofertę  3:

Dropservice Spółka Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski  01-227 Warszawa ul. Szymczaka 1/29

Cena ofertowa brutto: 498.000,00 złotych

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

100,00 pkt otrzymała oferta nr 3 Dropservice Spółka Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski  01-227 Warszawa ul. Szymczaka 1/29

Cena 90,00 pkt

Okres gwarancji            10 pkt

92,24 pkt otrzymała oferta nr 2 Trawnik Producent Sp. z o.o. Turowo 5A/2 78-400 Szczecinek

Cena  82,24 pkt

Okres gwarancji            10 pkt

Oferta nr 1 złożona przez „OMEGA” Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych  Irzyk Jarosław 41-711 Ruda Śląska ul. Szkolna 17, została odrzucona.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez: Dropservice Spółka Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski 

01-227 Warszawa ul. Szymczaka 1/29 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.