Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ.273.265.2016.AMA.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Dostawa paliw do samochodów na potrzeby ZIS w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 09.13.21.00-4, 09.1341.00-8

 

Termin wykonania zamówienia: : od  dnia 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

cena: 60%,

wysokość upustu: 20%

ilość stacji paliw na terenie Miasta Krakowa: 20%

 

Wybrano ofertę  2:

ARGE PALIWA Sp. z o.o. 30-552 Kraków ul. Wielicka 22a

 

Cena oferty: 57.050,00 złotych brutto

 

wysokość upustu: 4%

ilość stacji paliw na terenie Miasta Krakowa: 8

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA  35-322 Rzeszów ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4

Otrzymana punktacja – łącznie 82,75 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2:   2,75 pkt,

Kryterium 3:  20,00 pkt,

 

Oferta 2: ARGE PALIWA Sp. z o.o.  30-552 Kraków ul. Wielicka 22a

Otrzymana punktacja – łącznie 84,38 w tym:

Kryterium 1: 57,11 pkt,

Kryterium 2:  20,00 pkt,

Kryterium 3:    7,27pkt,

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  ARGE PALIWA Sp. z o.o. 30-552 Kraków ul. Wielicka 22a spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.