Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ.273.176.2016.RZA

Obsługa techniczna 10. PZU Biegu Trzech Kopców w Krakowie.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7

Termin realizacji: do dnia 03.10.2016 roku

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 93%
  2. Oprawa pirotechniczna startu 3%
  3. Obsługa spikerska startu/mety 3%
  4. Dokumentacja fotograficzna całości zamówienia 1%

 

Wybrano ofertę 1: Oferta 1: CREATIVE Group 303, 32-800 Brzesko, ul. Ogrodowa 15/53

                                cena: 63.099,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ      i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu

 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: CREATIVE Group 303, 32-800 Brzesko, ul. Ogrodowa 15/53

                Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 93 pkt, Kryterium 2: 3 pkt, Kryterium 3: 3 pkt, Kryterium 4: 1 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.