Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ.273.150.2016.RZA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Budowa boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 67 – ul. Kaczorówka 4 w Krakowie w formule zaprojektuj i wykonaj.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.00-0, 45.21.22.20-4, 71.22.00.00-6, 45.21.22.00-8

 

Termin realizacji: do dnia 17.10.2016 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 98 pkt.
  2. okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2 pkt.

 

Wybrano ofertę  1:

PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

 

Cena oferty: 397.529,48 złotych brutto

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr 1 PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

Cena 98,00 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)           2 pkt

 

91,77 pkt otrzymała oferta nr 2 J&R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

Cena 89,77 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)           2 pkt

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.