Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ.273.147.2016.RZA

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 54 – ul. Tyniecka 122 w Krakowie – etap I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 15.10.2016 roku

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 98%
  2. okres gwarancji 2%

 

Wybrano ofertę 2: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

                 cena: 375.350,51 złotych brutto                   

                 okres gwarancji: 60 miesięcy

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: DRO-MAR Marcin Dróżdż, 26-640 Skaryszew, Makowiec, ul. Radomska 138

    Otrzymana punktacja - łącznie 71,87 pkt, w tym: Kryterium 1: 69,87 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 2: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

    Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym: Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 3: J&R ROBOTY ZIEMNE Leszek Wcisło, 31-323 Kraków, ul. Opolska 61/239

    Otrzymana punktacja - łącznie 97,78 pkt, w tym: Kryterium 1: 95,78 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.