Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.274.7.2013.AMA

Druk publikacji projektowej oraz materiałów seminaryjnych i konferencyjnych na potrzeby projektu PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa. Numer sprawy: NZ.274.7.2013.AMA.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.80.00.00-2, 79.82.10.00-5.

 

Termin realizacji: do dnia 12.12.2013 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 1:      OFICYNA DRUKARSKA Jacek Chmielewski 01-142 Warszawa ul. Sokołowska 12A

 

cena oferty: 46.152,06 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:

OFICYNA DRUKARSKA Jacek Chmielewski 01-142 Warszawa ul. Sokołowska 12A

Otrzymana punktacja  100,00 pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez OFICYNA DRUKARSKA Jacek Chmielewski 01-142 Warszawa ul. Sokołowska 12A spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.