Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.94.2014.AMA

Rewitalizacja przyszkolnych boisk sportowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.94.2014.AMA.  

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.91-4, 45.21.22.21-1

 

Termin realizacji: do dnia 25.08.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 5 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  5:

Usługi Budowlane, Roboty Ziemne Marian Pajdzik 34-736 Lubomierz 22

 

Cena oferty: 364.267,46 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 PYZIK Usługi, Budownictwo Handel Zygmunt Pyzik 38-300 Gorlice ul.

Sienkiewicza 42

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 2 EUROCOURT Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Wolność 8 lok. 7

Otrzymana punktacja: 92,03 pkt

 

Oferta nr 3: J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

Otrzymana punktacja: 88,36 pkt

 

Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o.

30-720 Kraków, ul. Saska 25

Otrzymana punktacja: 88,03  pkt

 

Oferta nr 5 Usługi Budowlane, Roboty Ziemne Marian Pajdzik 34-736

Lubomierz 22

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Usługi Budowlane, Roboty Ziemne Marian Pajdzik 34-736 Lubomierz 22 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.