Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.92.2014.AMA

Przebudowa stadionu WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3 w Krakowie - Etap I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.27.20-8, 45.21.22.21-1

 

Termin realizacji: do dnia 30.09.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  1:

Konsorcjum:

LIDER:  KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58

PARTNER:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT

Ilona Stańczyk 40-303 Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie 17

 

Cena oferty: 1.633.717,87złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 Konsorcjum, którego Liderem jest: KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58

 

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.