Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy :NZ.273.85.2012.AMA

Zakup sprzętu elektronicznego dla obiektu sportowego ? kryty basen przy ul. Kurczaba w Krakowie. Numer sprawy NZ.273.85.2012.AMA

 

NZ.273.85.2012.AMA                                                                                    Kraków, dnia 31.05.2012 r.

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Zakup sprzętu elektronicznego dla obiektu sportowego - kryty basen przy ul. Kurczaba w Krakowie. Numer sprawy NZ.273.85.2012.AMA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 32.32.46.00-6, 32.55.21.10-1.

 

Termin realizacji:        do 7 dni od podpisania umowy.


Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę:

oferta nr 1 PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29C

Cena wybranej oferty: 17.466,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta  spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego  i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


100,00 pkt otrzymała oferta nr 1 PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29C

 

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.