Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.82.2014.AMA

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Rewitalizacja  boisk przyszkolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi. Numer sprawy NZ.273.82.2014.AMA

Postępowanie przeprowadzono w trybie licytacji elektronicznej.

 

Zwycięzcą jest:  Gardenia Sport  z ofertą o wartości 264.900,00 zł brutto.

 

Dane zwycięzcy: Gardenia Sport Sp. z o.o. ul. Kłobucka 13  02-699 Warszawa

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.