Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.81.2014.AMA

Rewitalizacja przyszkolnych boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr  35 ul. Mirtowa 2 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.81.2014.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.91-4, 45.21.22.21-1.

 

Termin realizacji: do dnia 25.08.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 7 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  6:

J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

 

Cena oferty: 487.397,24 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 EUROCOURT Sp. z o.o. 26-600 Radom ul.  Wolność 8 lok. 7

Otrzymana punktacja: 90,99 pkt

 

Oferta nr 2 INTERHALL Sp. z o.o. 40-144 Katowice ul. Józefowska 6

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 3: PROFI-SPORT BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 35-005 Rzeszów ul. Bardowskiego 1

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 4 SAMBUD Józef Paryl 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

Otrzymana punktacja: 95,86 pkt

 

Oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp.

                  30-720 Kraków, ul. Saska 25

Otrzymana punktacja: 96,72 pkt

 

Oferta nr 6 J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

 

Oferta nr 7 KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58

Otrzymana punktacja: 82,54 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, najtańszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.