Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.51.2012.AMA

Zakup wyposażenia dla obiektu sportowego ? kryty basen przy ul. Kurczaba w Krakowie

 

NZ.273.51.2012.AMA                                                                                    Kraków, dnia 19.04.2012 r.

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Zakup wyposażenia dla obiektu sportowego - kryty basen przy ul. Kurczaba w Krakowie.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oraz o unieważnieniu postępowania na wykonanie CZĘŚCI III

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 43324100-1, 16160000-4, 38434000-6,

35110000-8, 42995000-7, 33155000-1, 37400000-2, 32324600-6.

 

 

Termin realizacji:        CZĘŚĆ I, II, III do  dnia 23.04.2012

CZĘŚĆ  IV, V, VII do dnia11.05.2012

CZĘŚĆ VI do dnia 11.06.2012

Liczba otrzymanych ofert: 10, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 4 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano oferty:

CZĘŚĆ I

oferta nr 2 P.P.U.H. Transcom Sp. z o.o., 40-145 Katowice, ul. Józefowska 81

Cena wybranej oferty: 11.017,20 złotych brutto

 

CZĘŚĆ II

oferta nr 9 BASPOL Sp. z o.o., 03-455 Warszawa, ul. Namysłowska 8

Cena wybranej oferty: 74.892,97 złotych brutto

 

CZĘŚĆ III

Postępowanie unieważnione

 

CZĘŚĆ IV

oferta nr 8 PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29C

Cena wybranej oferty: 9.885,51 złotych brutto

 

CZĘŚĆ V

oferta nr 8 PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29C

Cena wybranej oferty: 7.503,00 złotych brutto

 

CZĘŚĆ VI

oferta nr 1 APUS SPORTS POLSKA Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 86

Cena wybranej oferty: 157.261,60 złotych brutto

 

CZĘŚĆ VII

oferta nr 10 ESC S.A. 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 10

Cena wybranej oferty: 20.587,74 złotych brutto

 

 

Uzasadnienie wyboru: Złożone przez w/w Wykonawców oferty  spełniają wszystkie warunki określone przez Zamawiającego  i są najkorzystniejsze ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Uzasadnienie unieważnienia

Postępowanie na wykonanie  w CZĘŚCI III zostało unieważnione zgodnie z art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


CZĘŚĆ I

100,00 pkt otrzymała oferta nr 2 P.P.U.H. Transcom Sp. z o.o., 40-145 Katowice, ul. Józefowska 81

  90,24 pkt otrzymała oferta nr 3 GRANIMEX W. Granops sp. j. , 61-414 Poznań, ul. Trąmpczyńskiego 18

CZĘŚĆ II

100,00 pkt otrzymała oferta nr 9 BASPOL Sp. z o.o., 03-455 Warszawa, ul. Namysłowska 8

  85,87 pkt  otrzymała oferta nr 5 KLUBBEN PPLSKA Sp. z o.o., 85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 30

CZĘŚĆ IV

100,00 pkt otrzymała oferta nr 8 PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29C

  54,72 pkt otrzymała oferta nr 2 P.P.U.H. Transcom Sp. z o.o., 40-145 Katowice, ul. Józefowska 81

CZĘŚĆ V

100,00 pkt otrzymała oferta nr 8 PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29C

CZĘŚĆ VI

100,00 pkt otrzymała oferta nr 1 APUS SPORTS POLSKA Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 86

CZĘŚĆ VII

100,00 pkt otrzymała oferta nr 10 ESC S.A. 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 10

 

 

Umowy na w/w zadanie zostaną zawarte w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.