Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.49.2012.AMA

Wykonanie projektu i budowa, polegająca na przebudowie i dostosowaniu do wymagań funkcjonalnych oraz obowiązujących przepisów istniejących systemów przeciwpożarowych w zakresie przebudowy instalacji hydrantowej i tryskaczowej oraz budowy instalacji DSO z wykorzystaniem istniejących elementów systemu nagłośnienia dla obiektu Hali Sztucznego Lodowiska, położonego przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie.

 

NZ.273.49.2012.AMA                                                                                    Kraków, dnia 16.04.2012 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Wykonanie projektu i budowa, polegająca na przebudowie i dostosowaniu do wymagań funkcjonalnych oraz obowiązujących przepisów istniejących systemów przeciwpożarowych w zakresie przebudowy instalacji hydrantowej i tryskaczowej oraz budowy instalacji DSO z wykorzystaniem istniejących elementów systemu nagłośnienia dla obiektu Hali Sztucznego Lodowiska, położonego przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.00.00.00-8, 71.32.00.00-7, 71.32.10.00-4, 45.21.00,00-2, 45.30.00.00-0, 45.34.30.00-3

 

Termin realizacji: do dnia 30.06.2012 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:             

KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

 

Cena wybranej oferty:   662.970,00zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.