Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ.273.41.2012.AMA

Organizacja XI Cracovia Maraton 2012. Znak sprawy: NZ.273.41.2012.AMA

 

NZ.273.41.2012.AMA                                                                            Kraków, dnia 26.03.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Organizacja XI Cracovia  Maraton 2012. Znak sprawy: NZ.273.41.2012.AMA

 

Wg rozdzielnikaInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7

 

Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 22.04.2012 roku (impreza odbędzie się w dniach 20-22.04.2012 roku).

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:             

ORIENTEERING Rafał Świątkowski

ul. PCK 1/12, 37-400 Nisko

Cena wybranej oferty: 148.906,54 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po

telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo

zamówień publicznych.