Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.273.2014.AMA

Całodobowa ochrona obiektu stadionu miejskiego im. H. Reymana zlokalizowanego przy ul. Reymonta 20 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.273.2014.AMA.  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

 

Termin realizacji: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  1:

Konsorcjum firm:

IMPEL PROVIDER SECURITY PARTNER  Sp. z o.o. Sp. k. 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118 - Lider

MPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118- Partner

Cena ofertowa brutto: 634.749,60 zł.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr 1:

Konsorcjum firm:

IMPEL PROVIDER SECURITY PARTNER  Sp. z o.o. Sp. k. 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118 - Lider

MPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118- Partner

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona Konsorcjum firm, którego Liderem jest: IMPEL PROVIDER SECURITY PARTNER  Sp. z o.o. Sp. k. 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.