Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.192.2013.AMA

Zakup koszulek poliestrowych  na potrzeby organizacji imprez sportowych w 2014 roku. Numer sprawy: NZ.273.192.2013.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.41.22.00-2

Termin realizacji: do dnia 16.12.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 1:

CORPORATE IMAGE Sp. z o.o. 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwiecka 57 

cena oferty: 155.036,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: CORPORATE IMAGE Sp. z o.o. 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwiecka 57

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez CORPORATE IMAGE Sp. z o.o. 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwiecka 57 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.