Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.185.2013.AMA

Zakup koszulek bawełnianych na potrzeby organizacji imprez sportowych w 2014 roku. Numer sprawy: NZ.273.185.2013.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.33.10.00-8, 18.33.30.00-2

Termin realizacji: do dnia 16.12.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 3:

FEELGOOD Filip Burda 31-589 Kraków, ul. Sikorki 19 

cena oferty: 41.830,00 złotych brutto 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 3: FEELGOOD Filip Burda 31-589 Kraków, ul. Sikorki 19

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Oferta 1: INGROSSO Sp. z o.o. 02-202 Warszawa ul. Drawska 29 lok.40 

Otrzymana punktacja: 99,20 pkt

 

Oferta 4: WIKOSS-SPORT Monika Kosobudzka 42-500 Będzin ul. Zawodzie 2

Otrzymana punktacja: 88,89 pkt

 

Oferta 2: PK TRADING Spółka Jawna Piotr Kujawiński, Kamil Kujawiński, 62-730 Dobra ul. Narutowicza

13

Otrzymana punktacja: 84,42 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez FEELGOOD Filip Burda 31-589 Kraków, ul. Sikorki 19 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu. 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.