Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.164.2013.RZA

Wymiana sztucznej trawy na boisku sportowym Centrum Rozwoju Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 03.12.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę  1: GARDENIA SPORT Sp. z o.o., 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13

                               cena:  274.984,05 złote brutto

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: GARDENIA SPORT Sp. z o.o., 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13

               Otrzymana punktacja 100 pkt

Oferta 2: PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

               Otrzymana punktacja 95,26 pkt

Oferta 3: KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

               Otrzymana punktacja  87,67 pkt          

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez GARDENIA SPORT Sp. z o.o. spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.