Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ.273.150.2012.AMA

Wykonanie modernizacji małej niecki basenowej w OSiR Kolna, w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.150.2012.AMA

 

NZ.273.150.2012.AMA                                                         Kraków, dnia 03.10.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Wykonanie modernizacji małej niecki basenowej w OSiR Kolna, w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.150.2012.AMA.

Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.90-5; 45.21.22.12-5

Termin realizacji: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę:

oferta nr 1 P.P.U.H. TRANSCOM Sp. z o.o., 40-145 Katowice ul. Józefowska 81

 

Cena wybranej oferty: 100.000,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta  spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego  i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


100,00 pkt otrzymała oferta nr  1 P.P.U.H. TRANSCOM Sp. z o.o., 40-145 Katowice ul. Józefowska 81

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.