Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.129.2012.AMA

Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 w Krakowie przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym ?Nowa Huta? ? etap I. Znak sprawy: NZ.273.129.2012.AMA.

   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 w Krakowie przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym „Nowa Huta" - etap I. Znak sprawy: NZ.273.129.2012.AMA.

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.000.00.00-7; 45.23.24.51-8; 45.23.32.00-1.

 

Termin realizacji: do dnia 31.10.2012 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2:             

KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

 

Cena wybranej oferty:  851.525,48 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

100,00 pkt otrzymała oferta nr 2 KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

98,95 pkt otrzymała oferta nr 3 Firma Usługowo Handlowa SŁAWPOL Sławomir Baran,

30-698 Kraków ul. Markuriusza Polskiego 2

92,98 pkt otrzymała oferta nr 1 NOVA SPORT Sp. z o.o., 70-475 Szczecin al. Wojska

Polskiego 31/5

 

Oferta nr 4 złożona przez: GARDENIA Sport Sp. z o.o., 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka13 została odrzucona.