Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.120.2014.AMA

Rewitalizacja przyszkolnych boisk sportowych - Gimnazjum nr 22 przy ul. Skwerowej 3 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.120.2014.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.91-4, 45.21.22.21-1

 

Termin realizacji: do dnia 12.09.2014 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 3  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  1:

P.P.H.U. CHEC 41-700 Ruda Śląska ul. Zabrzańska 51

Cena oferty: 274.881,89 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 P.P.H.U. CHEC 41-700 Ruda Śląska ul. Zabrzańska 51

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

 

Oferta nr 2 EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

Otrzymana punktacja: 67,56 pkt

 

Oferta nr 3: INTERHALL Sp. z o.o. 40-144 Katowice ul. Józefowska 6

Otrzymana punktacja: 79,64 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez P.P.H.U. CHEC 41-700 Ruda Śląska ul. Zabrzańska 51 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, najtańszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.