Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.105.2014.AMA.

Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9. Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni syntetycznej, bieżni, skoczni - wraz z wyposażeniem sportowym, urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2, w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.105.2014.AMA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1, 45.00.00.00-7, 45.21.22.00-8, 45.33.00.00-9.

Termin realizacji: do dnia 31.12.2014 roku

Liczba otrzymanych ofert: 4  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę  4:

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o.

30-720 Kraków ul. Saska 25

Cena oferty: 1.088.627,35 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 Konsorcjum MURKRAK Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 32-086 Węgrzce, ul. B2 nr 9 – Lider Zakład Remontowo Budowlany MURDZA  32-200 Miechów-Partner konsorcjum

Otrzymana punktacja: 85,03 pkt

Oferta nr 2 KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58

Otrzymana punktacja: 94,54 pkt

Oferta nr 3: Zakład Remontowo-Budowlany JURA 32-340 Wolbrom ul. 1-go maja 83

Oferta odrzucona

Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, najtańszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.