Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.10.2014.AMA

Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie materiałów do przetargu, zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla rozbiórki i budowy hali małego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego 7, w Krakowie, na działce nr 292/1 obr. 17 Śródmieście, wraz z zagospodarowaniem terenu (dojścia i dojazdy, parking, mała architektura, itp.) oraz infrastrukturą techniczną w tym budowa przyłączy  i rozbudowy sieci oraz przekładki istniejącego uzbrojenia terenu, przebudowa zjazdu z działki nr 274/1 obr. 17 Śródmieście. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót. Numer sprawy: NZ.273.10.2014.AMA

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7, 71.00.00-8

 

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia: ETAP I -   do dnia 30.04.2014 r.

 ETAP II -  do dnia 15.09.2014 r.

 ETAP III - do dnia 30.11.2015 r.

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 1:

Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP, 31-072 Kraków, ul. Wielopole 18b

 

Cena oferty: 212.500,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1: Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP, 31-072 Kraków, ul. Wielopole 18b

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Oferta nr 2: DRAFT Spółka Inżynierska s.c. 32-065 Krzeszowice ul. Krakowska 21

Otrzymana punktacja: 61,70 pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP, 31-072 Kraków, ul. Wielopole 18b spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.