Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy 16/VIII/2010/ZIS

Przetarg nieograniczony: Organizacja IV Międzynarodowych Mistrzostw Krakowa w biegu górskim pn. ?Bieg Trzech Kopców

 

ZIS/R/0165/10/NZ/AMA/2325                                                      Kraków, dnia 03.09.2010 r.

 

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p. n Organizacja IV Międzynarodowych Mistrzostw Krakowa w biegu górskim pn. „Bieg Trzech Kopców".

Numer sprawy 16/VIII/2010/ZIS.

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7.

Termin realizacji w dniu: 03.10.2010 r

 

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:                

„ORIENTEERING" Rafał Świątkowski

37-400 Nisko, ul. PCK 1/12

 

Cena wybranej oferty:               79.359,78zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

„ORIENTEERING" Rafał Świątkowski, 37-400 Nisko, ul. PCK 1/12

Otrzymana punktacja: 100,00

Oferta 2

„BIEDERMAN" Paweł Biederman,31-204 Kraków, ul. Gen. Fieldorfa-Nila 1A/53

Oferta odrzucona

Oferta 3:

„AGENCJA M PROMOTION" Sp. z o.o., 00-344 Warszawa, ul. Dobra 27 lok. 7

Oferta odrzucona

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.