Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. 1 i 3) oraz unieważnieniu postępowania (cz. 2) NZ.273.274.2017.RZA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego. Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby wyposażenia dawnej strzelnicy garnizonowej w Krakowie. Część 2: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby ZIS w Krakowie. Część 3: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby ZIS w Krakowie

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 30.23.60.00-2; 30.21.33.00-8; 30.21.31.00-6; 48.62.00.00-0; 30.23.21.10-8; 32.42.00.00-3; 30.23.45.00-3

Termin realizacji: do dnia 29.12.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert:

Część 1: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert;

Część 2: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Część 3: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert (dla części 1, 2 i 3):

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Czas naprawy gwarancyjnej 20.

 

Część 1

Wybrano ofertę 1: IT Business Group Sp. z o.o., 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 42c/5

                                           cena: 62.623,00 złote brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 1 zamówienia (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: IT Business Group Sp. z o.o., 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 42c/5

                      Otrzymana punktacja – łącznie 80 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:   60 pkt,

                      Kryterium 2:      0 pkt

                      Kryterium 3:   20 pkt

            

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

Część 2

Postępowanie w zakresie części 2 zamówienia zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w SIWZ cz. IV określił termin realizacji zamówienia: do dnia 29.12.2017 roku.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oraz SIWZ cz. VI pkt 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,  zobowiązany był do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg Załącznika nr 6 do SIWZ.

Do dnia 28.12.2017 roku Wykonawca XEMAR nie złożył Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp oraz SIWZ cz. VI pkt 5 Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Należy podkreślić, że wskazane powyżej terminy ustawowe są obligatoryjne dla Zamawiającego, Wykonawcy zaś mogą wymagane dokumenty złożyć w terminach krótszych.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz minimalny termin wynikający z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp stwierdzono, że zawarcie umowy z terminem jej realizacji jak powyżej jest niemożliwe, tym samym nie jest możliwe zawarcie przez Zamawiającego ważnej, niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Również KIO w uchwale z dnia 19.08.2009 r. stwierdziła, że zawarcie umowy o świadczenie niemożliwe, ze wstecznym terminem realizacji zamówienia, jest niedopuszczalne w świetle przepisów k.c. i prowadzi do konieczności unieważnienia postępowania (sygn. akt KIO/KD 22/09).

 

Część 3

Wybrano ofertę 1: IT Business Group Sp. z o.o., 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 42c/5

                                           cena: 46.903,00 złote brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w zakresie części 3 zamówienia (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: IT Business Group Sp. z o.o., 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 42c/5

                      Otrzymana punktacja – łącznie 80 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:   60 pkt,

                      Kryterium 2:      0 pkt

                      Kryterium 3:   20 pkt

            

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.