Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.162.2017.AMA

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: . Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego 7 - wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową (projekt budowlano-wykonawczy, projekt powykonawczy), polegających na wykonaniu szatni dla dzieci i młodzieży na terenie obiektu wraz z elementami towarzyszącymi, w trybie zaprojektuj i wykonaj. CZĘŚĆ I* ZADANIA A: szatnie, wentylacja, brama rolowana. CZĘŚĆ II* ZADANIE C: kasy biletowe CZĘŚĆ III* ZADANIA D: wejścia betonowe, bruki.

Informacja o wyborze oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

Część I:

45.21.22.11-8, 45.40.00.00-1, 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-6

Część II:

45.42.10.00-4, 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-6

Część III:

45.23.32.61-6, 71.32.00.00-7, 71.22.00.00-6

 

Termin wykonania zamówienia:

Część I:   do dnia 30.11.2017 roku;

Część II:  do dnia 30.11.2017 roku;

Część III: do dnia 30.11.2017 roku;

 

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 20%

Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 20%

 

Wybrano ofertę  1:

VEGA Technik Sp.  z o.o.30-213 Kraków ul. Emaus 19

CZĘŚĆ I

  • cena: 733.608,90 zł brutto

CZĘŚĆ II

  • cena:   52.508,77 zł brutto

CZĘŚĆ I

  • cena:    63.123,60 zł brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

CZĘŚĆ I

Oferta 1: złożona przez VEGA Technik Sp.  z o.o.30-213 Kraków ul. Emaus 19

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt,

 

CZĘŚĆ II

Oferta 1: złożona przez VEGA Technik Sp.  z o.o.30-213 Kraków ul. Emaus 19

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt,

CZĘŚĆ III

Oferta 1: złożona przez VEGA Technik Sp.  z o.o.30-213 Kraków ul. Emaus 19

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt,

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  VEGA Technik Sp.  z o.o.30-213 Kraków ul. Emaus 19 spełnia warunki udziału w postepowaniu określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.