Informacja o uniewaznieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa numerów startowych z jednorazowymi chipami elektronicznymi do pomiaru czasu. Znak sprawy: NZ.273.247.2014.RZA

Znak sprawy: NZ.273.247.2014.RZA                                             Kraków, dnia  05.12.2014 r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa numerów startowych z jednorazowymi chipami elektronicznymi do pomiaru czasu. Znak sprawy: NZ.273.247.2014.RZA

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 31.71.13.00-6

Termin realizacji: do dnia 22.12.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 upzp, ponieważ  postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego – wadliwy opis przedmiotu zamówienia.