Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numet NZ.273.87.2012.AMA

Organizacja Biegu Trzech Kopców 2012. Znak sprawy: NZ.273.87.2012.AMA

 

NZ.273.87.2012.AMA                                                                     Kraków, dnia 11.06.2012 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Organizacja Biegu Trzech Kopców 2012. Znak sprawy: NZ.273.87.2012.AMA      

 

Wg rozdzielnikaInformacja o unieważnieniu postępowaniaPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7

Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 07.10.2012 roku (impreza odbędzie się w dniach 06-07.10.2012 roku).

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4  ustawy pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej (jedynej) oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia..