Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.7.2017.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: pełnobranżową inwentaryzacje, projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, program konserwatorski, oraz opracowanie materiałów do przetargu, zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla przebudowy obiektów sportowych KS Korona, przy ul. Kalwaryjskiej 9-15, w Krakowie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7, 71.00.00.00-8

 

Termin wykonania zamówienia: ETAP I do 3 tygodni od dnia podpisania umowy

ETAP II do dnia 30.11.2017r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. architekta 30%

Skrócenie terminu wykonania w stosunku do 30 listopada 2017 r. 10%

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.