Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.39.2017.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu, Kraków ul. Św. A. Boboli 5.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.11.27.20-8.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 28.06.2019 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt.;
  2. Okres gwarancji 18 pkt.;
  3. Skrócenie terminu wykonania 18 pkt.
  4. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 4 pkt.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.