Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer NZ.273.268.2016.RZA

Dotyczy: Całodobowa ochrona fizyczna obiektu Stadionu Miejskiego HUTNIK Kraków – ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

Termin realizacji: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 60%;
  2. ogólna ilość pracowników ochrony zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę 30%
  3. czas dojazdu grupy interwencyjnej 10%

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.