Informacja o unieważnieniu postępowania . Sprawa numer: NZ.273.251.2016.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Dostawa paliw do samochodów na potrzeby ZIS w Krakowie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8

 

Termin wykonania zamówienia: od  dnia 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

cena: 60%,

wysokość upustu do 35%

ilość stacji paliw na terenie Miasta Krakowa 5%

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ponieważ obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Błędnie sporządzono opis  kryteriów oceny ofert.