Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.194.2016.RZA

Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.11.27.20-8

Termin realizacji: do dnia 31.08.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 60%
  2. Okres gwarancji 35%
  3. Skrócenie terminu wykonania 5%

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.