Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.192.2016.AMA

Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych na Bulwarach rzeki Wisły w Krakowie.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.24.15.00-3, 45.11.00.00-1

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2016 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

cena: 60%,

okres gwarancji do 35%

skrócenie terminu wykonania do 5%

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.