Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.183.2016.RZA

Obsługa techniczna 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7

Termin realizacji: od dnia 10.10.2016 roku do dnia 19.10.2016 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 93%
  2. oprawa pirotechniczna startu 3%
  3. obsługa spikerska startu 3%
  4. dokumentacja fotograficzna całości zamówienia wraz z dokładnym raportem dot. brandingu 1%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający w rozdz. IV SIWZ wskazał, że wymaga realizacji zamówienia w terminie: od dnia 10.10.2016 r. do dnia 19.10.2016 r. Wymagany termin realizacji wskazany został również w pkt 2 Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, w §2 ust. 1 Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik Nr 2 do SIWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

W dniu 06.10.2016 r. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w trybie
art. 24aa. ustawy Pzp złożył oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia w ocenie Zamawiającego budzą wątpliwości i wymagają wyjaśnienia i uzupełnienia.

 

Jednakże biorąc pod uwagę rygor przepisu art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp wskazujący, że Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (…) oraz nawet najkrótszy możliwy termin na złożenie wyjaśnień i uzupełnień, zawarcie umowy z terminem jej realizacji jak powyżej jest niemożliwe, tym samym nie jest możliwe zawarcie przez Zamawiającego ważnej, niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Również KIO w uchwale z dnia 19.08.2009 r. stwierdziła, że zawarcie umowy o świadczenie niemożliwe, ze wstecznym terminem realizacji zamówienia, jest niedopuszczalne w świetle przepisów k.c. i prowadzi do konieczności unieważnienia postępowania (sygn. akt KIO/KD 22/09).