Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.177.2016.RZA

Modernizacja instalacji solarnej na terenie OSiR Kurdwanów Nowy przy ul. Wysłou-chów w Krakowie

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.33.10.00-6; 45.33.11.00-7

Termin realizacji: do dnia 30.11.2016 roku

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto 60%
  2. Okres gwarancji 35%
  3. Skrócenie terminu wykonania 5%

 

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Wykonawca NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz pismem z dnia 27.10.2016 roku przekazanym Zamawiającemu w dniu 28.10.2016 roku oświadczył, że odstępuje od podpisania umowy.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 3 jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w postępowaniu uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.