Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa Numer NZ.273.149.2017.AMA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Remont kortu tenisowego przy ul. Fortecznej w Krakowie

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.91-4, 45.21.22.21-1

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2017 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 0  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt.;
  2. Okres gwarancji 20 pkt.;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20 pkt.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postepowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty.