Informacja o uniewaznieniu postepowania. sprawa numer: NZ.273.125.2016.RZA

Obsługa techniczna VII etapu 73. Tour de Pologne w Krakowie.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7

Termin realizacji: do dnia 18.07.2016 roku

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 97%
  2. zapewnienie rezerwowego agregatu prądotwórczego 60 kW  3%

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 upzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

Informacje dodatkowe:

Oferta 1 złożona przez: CREATIVE Group 303, została odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w punkcie 1 formularza oferty nie dokonał wyboru poprzez wykreślenie (zobowiązujemy się/nie zobowiązujemy się).