Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.97.2013.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej KS Orzeł Piaski Wielkie przy ul. Niebieskiej 15 w Krakowie, na terenie działek nr 206 obr. 60 Podgórze i 201/7 obr. 62 Podgórze, z wykorzystaniem istniejących wykonanych elementów konstrukcji wraz z zagospodarowaniem terenu: infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym, parkingiem, wjazdem na działkę, budową zbiornika retencyjnego oraz zagospodarowaniem wód opadowych na terenie inwestycji.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej KS Orzeł Piaski Wielkie przy ul. Niebieskiej 15 w Krakowie, na terenie działek nr 206 obr. 60 Podgórze i 201/7 obr. 62 Podgórze, z wykorzystaniem istniejących wykonanych elementów konstrukcji wraz z zagospodarowaniem terenu: infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym, parkingiem, wjazdem na działkę, budową zbiornika retencyjnego oraz zagospodarowaniem wód opadowych na  terenie inwestycji. Numer sprawy: NZ.273.97.2013.AMA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.21.22.25-9, 45.22.35.00-1, 45.26.25.00-6, 45.45.00.00-6.

 

Termin realizacji: 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.